Školné a poplatky

Školné je možné platiť v hotovosti alebo 

na účet vedený v ČSOB banke: SK05 7500 0000 0040 2846 5828 


Individuálne vyučovanie:

Hudobný odbor: 10 eur/mesiac


Kolektívne vyučovanie:

Výtvarný odbor: 7eur/mesiac, prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac

Tanečný odbor: 7 eur/mesiac, prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac

Lit.- dram. odbor: 7 eur/mesiac, prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac


Ak žiak navštevuje individuálne štúdium (HO) môže navštevovať jedno kolektívne vyučovanie (VO,TO,LDO) zdarma. Teda platí 10 eur ak chodí na hudobný nástroj a na výtvarnú alebo tanečnú alebo na lit.-dram. odbor.