Informácie o štúdiu

Vyučuje sa vo výtvarnom odbore (VO), hudobnom odbore (HO), literárno-dramatickom odbore (LDO), tanečnom odbore (TO).

Individuálne vyučovanie:

Hudobný odbor:

  • hra na klavíri,
  • hra na gitare,
  • hra na flaute,
  • hra na husle,
  • spev.

vyučuje sa 1,5 hodiny týždenne a 1 hodina hudobnej náuky 

Kolektívne odbory sú:

Výtvarný odbor:

Venujeme sa kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu so špecializáciou na prácu s hlinu a rôznym materiálom.

Tanečný odbor:

Snažíme sa o klasickú tanečnú prípravu s ohľadom na anatomickú rôznorodosť našich žiakov. Potupne ich učíme vnímanie krásy pohybu a základy tanečných vyjadrovacích prostriedkov v spojení s hudbou.

Literárno-dramatický odbor:

Žiaci sa postupne učia využívať jazykové prostriedky na vyjadrenie estetického zážitku. V LDO sa zameriavame na prednes a prekonávanie základných jazykových bariér brániacich správanému vyjadrovaniu a artikulácii.Vložte svoj text