Literárno - dramatický odbor

Žiaci sa postupne učia využívať jazykové prostriedky na vyjadrenie estetického zážitku. V LDO sa zameriavame na prednes a prekonávanie základných jazykových bariér brániacich správanému vyjadrovaniu a artikulácii.

Vyučujúci:

  •  

Školné:

  • 7 eur/mesiac, 
  • prípravné štúdium (žiaci materskej školy) 4,50eur/mesiac